Savez inovatora Republike Srpske
O nama

Savez inovatora Republike Srpske je počeo sa radom u novembru 2004. godine i osnovan je u skladu sa Zakonom o udruženjima i Fondacijama Republike Srpske. Savez deluje kao pravno lice i neprofitno udruženje.

Vizija
Da se Republika Srpska razvija kao inovaciono društvo, čija je izgradnja zasnovana na savremenim znanjima, istraživanjima i primjenjenim tehnološkim inovacijama.

Misija
Savez inovatora Republike Srpske je neprofitno, nestranačko i nevladino udruženje, koga čine udruženja inovatora i pojedinci sa prostora Republike Srpske (RS), čiji je osnovni cilj da objedini i usmeri zajedničke napore radi: razvijanja profitno-inovatorske djelatnosti u Republici Srpskoj i izgradnje inovacijsko-profitne Republike Srpske.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Savez inovatora Republike Srpske ima sljedeće zadatke:

 • Inicira i utiče, preko institucija vlasti na izradu i donošenje strategije inovatorske djelatnosti podržane odgovarajućim mjerama ekonomske politike RS,
 • Inicira donoženje zakona o inovacionoj djelatnosti i formiranje infrastrukture za podršku inovacija,
 • Podstiče, razvija i populariše inovatorsku djelatnost,
 • Angažuje se na omasovljenju članstva, u privrednim i društvenim djelatnostima, obrazovnim ustanovama i drugim sredinama – formiranjem udruženja, klubova, sekcija i sličnih organizacija,
 • Podstiče, pomaže i osposobljava svoje članstvo za inovatorsko stvaralaštvo, da može samostalno procjeniti originalnost inovacije, komercijalnost i način zaštite autorstva,
 • Pomaže članovima pri zaštiti inovacija , njihovoj realizaciji, atestiranju i marketingu,
 • Organizuje izložbe, sajmove, savjetovanja, seminare, javne tribine i druge oblike promocija inovatorstva,
 • Organizuje posjete i učešće svojih članova na izložbama i sajmovima i sličnim manifestacijama u RS, BiH i inostranstvu.
 

Istorijat i aktivnosti
 
Realizacija projekta "Inovatorstvo i preduzetništvo mladih"
U toku je realizacija projekta u osnovnim i srednjim školama na području Banja Luke za školsku 2009/2010. godinu.
 

Projekat međunarodna izložba "INOST MLADIH"
Od 1994. do 1998. godine Udruženje inovatora regije Banja Luka uspjelo je održati četiri veoma uspješne izložbe pod nazivom "INOST" (INOvatorstvo i STvaralaštvo). Ova manifestacija, zbog materijalniih razloga i stanja naše privrede prelazi u manifestaciju "MALI INOST", koji je uspješno održana zadnjih godina. Od 2006. godine ova manifestacija prerasla je u međunarodnu izložbu ideja i inovacija mladih, i mijenja naziv u "INOST MLADIH".

Opširnije...
 

Projekat "Život i djelo Nikole Tesle"
Povodom obilježavanja 150 godina od rođenja Nikole Tesle izrađen je projekat "Život i djelo N. Tesle", koji je uz podršku Vlade RS - realizovan kroz izložbu, koja je bila prikazana u 20 gradova RS, a istu je posjetilo oko 65.000 građana i to pretežno učenika srednjih i osnovnih škola.

 

Projekat "Preduzetništvo i inovatorstvo mladih"
Cilj projekta je podizanje svijesti o značaju preduzetničko-inovatorske djelatnosti i razvijanje preduzetničko-inovatorskog duha i kreativnih sposobnosti kod mladih ljudi. Afirmisanje i kreativna primijena znanja, kao aktivnog kapitala i resursa od koga zavisi lična i zajednička budućnost, te mlade inovatore-preduzimače motivirati za dalji rad i usavršavanje.

Opširnije...
 

Učešće na konkursu Svjetske banke za Zapadni Balkan
Savez je 2006. godine organizovao učešće na konkursu Svjetske banke za Zapadni Balkan sa tri projekta, od koji su dva ušla u finale a jedan je nagrađen sa 35.000 $. Od sredstava je uspješno raelizovan projekat i formirana firma za projektovanje i izradu turbina na pogon vjetra, koja zapošljava oko 10 radnika i prošloj godini je donijela u RS preko 500.000 Є (firma "TURBINA IPD. d.o." – Kotor Varoš).

 

Učešće na konkursu "Najbolja tehnološka inovacija"
Savez je u periodu od 2007. do 2009. godine organizovao učešće inovatora iz Republie Srpske sa 15 projekata na konkursu "Najbolja tehnološka inovacija", koje je organizovala Privredna komora Srbije a u saradnji sa Ministarstvom nauke i tehnologije RS.

 

Učešće na Međunarodnoj Konferenciji "INOVACIJE-ZDRAVA I SIGURNA ČOVEKOVA OKOLINA"
Savez je aktivno učestvovao, sa dva referata, na Međunarodnoj Konferenciji "INOVACIJE-ZDRAVA I SIGURNA ČOVEKOVA OKOLINA", koja bila održana u Beogradu 29 i 30.11.2007. godine, a u organizaciji IFIA i Saveza pronalazača Beograda.

 

Projekat ''Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja''
Savez je u saradnji sa Privrednom komorom RS i Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća, uspješno realizovao naučno-stručni skup "Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja". Skup je održan 12 i 13. novembra 2008. godine, pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke i tehnologije RS i Ministarstva civilnih poslova BiH.

Na skupu je od prijavljenih 38, prezentovano 27 naučno-stručna rada. Izdat je i Zbornik radova, koji sadrži veoma koristan materijal, neophodan za obogaćivanje saznanja iz oblasti stvaranja, primjene i zaštite tehnoloških inovacija, te njihovog uticaja na privredni i društveni razvoj RS.

Opširnije...
 

Seminar "Intelektualna svojina kao savremeni činilac razvoja"
Savez je inicirano održavanje seminara "Intelektualna svojina kao savremeni činilac razvoja", koji je realizovan 17.04.2008. godine u Banjoj Luci, a u organizaciji predstavnika EU za razvoj infrastrukture za zaštitu intelektualnog vlasništva i Privredne komore RS i uz saradnju sa Institutom za zaštitu intelektualnog vlasništva u BiH i Saveza./p>

Opširnije...
 

Učešće na međunarodnim izložbama
Savez je organizovao učešće na brojnim međunarodnim izložbama, afirmišući inovatorstvo u RS, zašta je dobijen značajan broj medalja i drugih priznanja.

Opširnije...
 

Pomoć udruženjima i inovatorima
Savez je pružio i pruža neposrednu pomoć udruženjima i inovatorima u pripremi inovacija i projekata za učešće na izložbama i javnim konkursima, pokretanju procedure za zaštitu inovacija, pri sklapanju ugovora sa eventualnim partnerima za realizaciju inovacije i dr.

 

Projekat "Život i djelo Milutina Milankovića"
U 2008. godini Savez je predložio Vladi RS i drugim institucijama program aktivnosti za obilježavanje 130. godina od rođenja M. Milankovića - svjetskog naučnika. Izrađen je projekat "Život i djelo Milutina Milankovića", čiji je jedan dio realizovan kroz učešće škola na izložbi "INOST MLADIH 2009" sa uspjelim radovima učenika na temu "Život i djelo Milutina Milankovića", a drugi dio treba se realizovati postavkom izložbe "Kanon Milutina Milankovića", koju je pripremila ANUS.

 

Saradnja s međunarodnim partnerima
Ostvarena je saradnja sa međunarodnim partnerima u cilju ostvarenje zajedničkih projekata:

 • Sa Savezom pronalazača Beograda i Savezom pronalazača Makedonije zvanično je potpisan Protokol o saradnji, a u pripremi je potpisivanje protokola o saradnji sa drugim savezima i sličnim organizacijama i institucijama u susdjednim i drugim zemljama.
 • Uspostavljena je i saradnja sa Odeljenjem za inovacije Privredne komore Srbije a u toku su kontakti sa sličnim organizacijama u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sloveniji, Rumuniji, Mađarskoj i Italiji.
 • Uspostavljena je saradnja sa Društvom za sunčevu energiju "SRBIJA SOLAR", Društvom za menadžment, inovacije i razvoj "SRBIJA INVENT" i Inovacionim centrom - Sistem DC 90 – Beograd.
 

Saradnja sa državnim institucijama
Ostvarena je neophodna saradnja sa pojedinim institucijama, koje daju podršku Savezu i razvoju inovatorstva u RS i to sa: Ministarstvom nauke i tehnologije, Privrednim komorama RS i Banja Luke, Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća, Republičkim pedagoškim zavodom, Univerzitetom u Banja Luci, Institutom za zaštitu intelektualnog vlasništva u BiH i dr.

Opširnije...
 

Projekat "Informacioni sistem Saveza inovatora RS"
U toku je formiranje baze podataka i izrada projekta informacionog sistema Saveza inovatora RS. Izradom i realizacijom ovog projekta Savez inovatora bi se uključio u savremene tokove informisanja i korišćenjem novih tehnologija komunikacije stvorili bi se početni uslovi za brže i efikasnije delovanje u rešavanju mnogih zadataka i aktivnosti Saveza.

Opširnije...
 

Pored navedenog Savez u planiranju i realizaciji svojih aktivnosti u narednom periodu će imati u vidu sljedeće:

 • Da otvaranje i integrisanje RS - BiH u EU, podstiče inovatorstvo u svim oblastima, međutim nizak nivo privrednog razvoja i konkurentnosti, nameće potrebu rekonstruiranja privrede u skladu sa opštim tendencijama na svjetskom tržištu. Zato su neophodni znanje, istraživanje, edukacija i inovacije, koji su generator održivosti i perspektive razvoja.
 • Da je EU označila najznačajnijim strategiskim ciljem u narednim godinama ulaganje za obrazovanje, istraživanje i primjenu tehnoloških inovacija.
 • Da RS nema razvijenu infrastrukturu za podršku inovacija, istraživanje i razvoj i njihovu implementaciju, te predstoji intezivan rad kako bi se uključili u programe EU i koristili ih za pokretanje svog razvoja.
 • Da sa sve izraženijim značajem tehnoloških inovacija, značajnija je i uloga Saveza, zato Savez mora još više ojačati u organizacijskom, stručnom i metodološkom pogledu radi ostvarenja statutarnih ciljeva i zadataka a prema zahtjevima društveno-ekonomskog razvoja RS (BiH) i njihovog integrisanja u EU.