Pravilnik o transferu inovacije PDF Štampa El. pošta
nedelja, 13 septembar 2009 22:18
Na osnovu članova 3, 6, 13 i 19. Statuta Saveza inovatora Republike Srpske Upravni odbor Saveza je na sjednici održanoj 23. 12 . 2004. godine donio:


P R A V I L N I K

O TRANSFERU INOVACIJA


Član 1.

Inovacije nastale kreativnim radom ili na osnovu ideja članova Saveza i ostalih građana mogu se zainteresovanim subjektima učiniti dostupnim putem Saveza inovatora Republike Srpske odnosno gradskih i opštinskih udruženja RS.


Član 2.

Inovator se opredjeljuje u pogledu traženja potencijalnog kupca i plasmana svoje inovacije tako što može:
 • obavljati sve sam,
 • ovlastiti Savez ili svoje udruženje da kontaktiraju potencijalne kupce,
 • pronalaziti kupce sam , a plasman vršiti putem Saveza odnosno udruženja,
 • ovlastiti Savez odnosno udruženje da za njegov račun obavljaju sve neophodne radnje kako bi došlo do transfera njegove inovacije po što povoljnijim uslovima.


Član 3.
Inovator koji za sve ili pojedinu radnju u transferu inovacija ovlasti Savez ili udruženje, sa istim sklapa ugovor u pismenoj formi .


Član 4.

Upravni odbor Saveza propisuje obavezan sadržaj i priloge tipskog ugovora , a po ovlaštenju Saveza , za pojedine oblasti ugovore mogu propisivati i organi gradskih ili opštinskih udruženja.


Član 5.

Upravni odbor Saveza imenuje Komisiju za transfer inovacija koja se sastoji od 5 članova i to:
 • tri stalna člana - predsjednik i dva člana, iz reda članova Saveza ili udruženja i
 • dva promjenljiva člana-predstavnici struke kojoj pretežno pripada inovacija o kojoj se konkretno radi.
Predsjednik Komisije je po funkciji član Upravnog odbora.


Član 6.

Postupak za transfer inovacije obuhvata :
 • inovator podnosi sekretaru pismeni zahtjev, sa opisom inovacije i ovlaštenjima za Savez odnosno udruženje u vezi radnji koje trebaju za njega preduzeti, uz izričitu naznaku da li će sam tražiti kupca odnosno navođenje imena kupca, ako ga ima,
 • sekretar primljeni zahtjev evidentira i izdaje potvrdu podnosiocu o tačnom vremenu prijema zahtjeva (dan, sat i munut), koju ovjerava svojim potpisom i pečatom, a kopiju iste prilaže uz zahtjev, sekretar će neposredno ukazati na propuste, ako ih u zahtjevu ima, ili potrebu da se isti dopuni, ali će zahtjev uredno evidentirati, uz napomenu šta je vraćeno na dopunu ili prepravku, ako su manjeg obima i ne čine smetnju razumjevanju same inovacije ili će, ako sam nije u mogućnosti sagledati sve nedostatke, tražiti kontakt telefon podnosioca i nakon konsultacija sa predsjednikom ili nekim od članova Komisije , o tome podnosioca naknadno obavjestiti, a o obavještenju sačiniti službenu zabilješku,
 • uredan, potpun i evidentiran zahtjev sekretar odmah predaje predsjedniku Komisije uz naznačavanje dana i sata predaje, te uz potpis lica koje prima zahtjev i pečat,
 • Komisija se, ovisno o oblasti iz koje je inovacija odnosno oblasti u kojima ima promjenjivost, dopunjuje sa dva promjenljiva člana iz struke, te najkasnije u roku od 10 dana od imenovanja Komisije u punom sastavu, na sjednici ocjenjuje podneseni zahtjev za transfer inovacije-vrijednost i kvalitet inovacije te njenu primjenljivost, odnosno pogodnost da Savez ili ovlašteno udruženje , posreduju u transferu te inovacije,
 • Komisija zahtjev vrednuje sa "zadovoljava" ili "ne zadovoljava",
 • u slučaju da inovacija zadovoljava, sa inovatorom se sklapa ugovor o transferu njegove inovacije, a ako ne zdovoljava, ukratko se naznače razlozi ili primjedbe zbog kojih nije zadovoljila, kako bi podnosilac otklonio uočene nedostatke, ako ih je moguće otkloniti,
 • ovlašteni Savez ili udruženje, po sklopljenom ugovoru, šalje pismenu ponudu kupcu, ako je naznačen u zahtjevu, odnosno mogućim zainteresovanim subjektima kod kojih bi inovacija mogla biti primjenjena, ako je ugovorom ovlašten da traži kupca,
 • sa potencijalnim kupcem ili kupcima , vode se pregovori u pogledu cijene koju su spremni ponuditi, te se na osnovu postignutih dogovora, o tome obavještava podnosilac zahtjeva, ako nije bio prisutan, te se po njegovom pristanku na ponuđenu cijenu, sa kupcem sklapa ugovor o transferu inovacije, u kojem su naznačeni rokovi za uplatu i predaju inovacije, način i mjesto plaćanja, odnosno podnošenja dokaza o izvršenoj uplati i sl.
 • po izvršenoj uplati od strane kupca i izvršene predaje kupljene inovacije realizovan je ugovor između Saveza ( udruženja , inovatora ) sa kupcem, a zatim slijedi realizacija ugovora između Saveza (udruženja ) i inovatora u dijelu isplata pripadajućih iznosa, čime se i taj ugovor okončava.


Član 7.

Od postignute cijene za transfer inovacija, odbijaju se u korist Saveza (udruženja ) slijedeći iznosi:
 • zakonom utvrđeni iznos poreza,
 • stvarni troškovi nastali u postupku transfera inovacije, a po troškovniku Komisije, (administrat., fakturisanje , bankarske usluge , kopiranje, pošta i sl. ),
 • ugovoreni procent naknade za posredovanje.


Član 8.

Ugovoreni procenat naknade za transfer inovacija dijeli se tako što se :
 • 50 % tog iznosa koristi za naknadu za rad Komisije i lica koje istu opslužuje,
 • 50 % naknade ostaje za redovne aktivnosti Saveza (udruženja ) ,od čega se može ,po odluci organa , namjenski izdvojiti dio za marketing i reklamu, odnosno sajmove.


Član 9.

Izmjene i dopune ovog pravilnika vrše se na način i po postupku donošenja.


Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana usvajanja i oglašavanja u prostorijama Saveza (udruženja ).

Oglašavati se može i putem Privredne komore, reklamnom panou, biltenu i elektronskim medijima.


Banja Luka, 23.12.2004. godine

Predsjednik

Mr Milovan Bajić