Правилник о трансферу иновације PDF Print E-mail
Sunday, 13 September 2009 22:18
There are no translations available.

На основу чланова 3, 6, 13 и 19. Статута Савеза иноватора Републике Српске Управни одбор Савеза је на сједници одржаној 23. 12 . 2004. године донио:


П Р А В И Л Н И К

О ТРАНСФЕРУ ИНОВАЦИЈА


Члан 1.

Иновације настале креативним радом или на основу идеја чланова Савеза и осталих грађана могу се заинтересованим субјектима учинити доступним путем Савеза иноватора Републике Српске односно градских и општинских удружења РС.


Члан 2.

Иноватор се опредјељује у погледу тражења потенцијалног купца и пласмана своје иновације тако што може:
 • обављати све сам,
 • овластити Савез или своје удружење да контактирају потенцијалне купце,
 • проналазити купце сам , а пласман вршити путем Савеза односно удружења,
 • овластити Савез односно удружење да за његов рачун обављају све неопходне радње како би дошло до трансфера његове иновације по што повољнијим условима.


Члан 3.
Иноватор који за све или поједину радњу у трансферу иновација овласти Савез или удружење, са истим склапа уговор у писменој форми .


Члан 4.

Управни одбор Савеза прописује обавезан садржај и прилоге типског уговора , а по овлаштењу Савеза , за поједине области уговоре могу прописивати и органи градских или општинских удружења.


Члан 5.

Управни одбор Савеза именује Комисију за трансфер иновација која се састоји од 5 чланова и то:
 • три стална члана - предсједник и два члана, из реда чланова Савеза или удружења и
 • два промјенљива члана-представници струке којој претежно припада иновација о којој се конкретно ради.
Предсједник Комисије је по функцији члан Управног одбора.


Члан 6.

Поступак за трансфер иновације обухвата :
 • иноватор подноси секретару писмени захтјев, са описом иновације и овлаштењима за Савез односно удружење у вези радњи које требају за њега предузети, уз изричиту назнаку да ли ће сам тражити купца односно навођење имена купца, ако га има,
 • секретар примљени захтјев евидентира и издаје потврду подносиоцу о тачном времену пријема захтјева (дан, сат и мунут), коју овјерава својим потписом и печатом, а копију исте прилаже уз захтјев, секретар ће непосредно указати на пропусте, ако их у захтјеву има, или потребу да се исти допуни, али ће захтјев уредно евидентирати, уз напомену шта је враћено на допуну или преправку, ако су мањег обима и не чине сметњу разумјевању саме иновације или ће, ако сам није у могућности сагледати све недостатке, тражити контакт телефон подносиоца и након консултација са предсједником или неким од чланова Комисије , о томе подносиоца накнадно обавјестити, а о обавјештењу сачинити службену забиљешку,
 • уредан, потпун и евидентиран захтјев секретар одмах предаје предсједнику Комисије уз назначавање дана и сата предаје, те уз потпис лица које прима захтјев и печат,
 • Комисија се, овисно о области из које је иновација односно области у којима има промјењивост, допуњује са два промјенљива члана из струке, те најкасније у року од 10 дана од именовања Комисије у пуном саставу, на сједници оцјењује поднесени захтјев за трансфер иновације-вриједност и квалитет иновације те њену примјенљивост, односно погодност да Савез или овлаштено удружење , посредују у трансферу те иновације,
 • Комисија захтјев вреднује са "задовољава" или "не задовољава",
 • у случају да иновација задовољава, са иноватором се склапа уговор о трансферу његове иновације, а ако не здовољава, укратко се назначе разлози или примједбе због којих није задовољила, како би подносилац отклонио уочене недостатке, ако их је могуће отклонити,
 • овлаштени Савез или удружење, по склопљеном уговору, шаље писмену понуду купцу, ако је назначен у захтјеву, односно могућим заинтересованим субјектима код којих би иновација могла бити примјењена, ако је уговором овлаштен да тражи купца,
 • са потенцијалним купцем или купцима , воде се преговори у погледу цијене коју су спремни понудити, те се на основу постигнутих договора, о томе обавјештава подносилац захтјева, ако није био присутан, те се по његовом пристанку на понуђену цијену, са купцем склапа уговор о трансферу иновације, у којем су назначени рокови за уплату и предају иновације, начин и мјесто плаћања, односно подношења доказа о извршеној уплати и сл.
 • по извршеној уплати од стране купца и извршене предаје купљене иновације реализован је уговор између Савеза ( удружења , иноватора ) са купцем, а затим слиједи реализација уговора између Савеза (удружења ) и иноватора у дијелу исплата припадајућих износа, чиме се и тај уговор окончава.


Члан 7.

Од постигнуте цијене за трансфер иновација, одбијају се у корист Савеза (удружења ) слиједећи износи:
 • законом утврђени износ пореза,
 • стварни трошкови настали у поступку трансфера иновације, а по трошковнику Комисије, (администрат., фактурисање , банкарске услуге , копирање, пошта и сл. ),
 • уговорени процент накнаде за посредовање.


Члан 8.

Уговорени проценат накнаде за трансфер иновација дијели се тако што се :
 • 50 % тог износа користи за накнаду за рад Комисије и лица које исту опслужује,
 • 50 % накнаде остаје за редовне активности Савеза (удружења ) ,од чега се може ,по одлуци органа , намјенски издвојити дио за маркетинг и рекламу, односно сајмове.


Члан 9.

Измјене и допуне овог правилника врше се на начин и по поступку доношења.


Правилник ступа на снагу осмог дана од дана усвајања и оглашавања у просторијама Савеза (удружења ).

Оглашавати се може и путем Привредне коморе, рекламном паноу, билтену и електронским медијима.


Бања Лука, 23.12.2004. године

Предсједник

Мр Милован Бајић