Pravilnik o postupku i kriterijumima za finansijsku podršku inovatorstva u RS PDF Štampa El. pošta
nedelja, 13 septembar 2009 21:06
Na osnovu člana 2. i člana 9. tačka 11. Zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 48/02, 63/02 i 97/04) i člana 112. stav 1. Zakona o administrativnoj službi u upravi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 16/02, 62/02, 38/03, 42/04), ministar nauke i tehnologije d o n o s i


PRAVILNIK

o postupku i kriterijumima za finansijsku podršku inovatorstvu u Republici SrpskojI – OSNOVNE ODREDBE


Član 1.

Ovim pravilnikom definiše se postupak i kriterijumi za dodjelu finansijskih sredstava inovatorima, udruženjima i organizacijama koje su u vezi sa inovatorstvom u Republici Srpskoj, koja se obezbjeđuju u budžetu Republike Srpske za ovu svrhu, utvrđena finansijskim planom Ministarstva nauke i tehnologije (u daljem tekstu: Ministarstvo).


Član 2.

(1) Sredstva za finansijsku podršku inovatorstva Ministarstvo planira u svom budžetu za svaku godinu na osnovu pregleda i analize inovatorskih aktivnosti i novčanih potreba u prethodnoj godini, dostavljenih Ministarstvu od Saveza inovatora Republike Srpske (u daljem tekstu: Savez inovatora), udruženja i drugih organizacija ćiji je rad vezan za inovatorstvo.
(2) Budžetom odobrena novčana sredstva Ministarstvo raspoređuje za sljedeće namjene:
a) sredstva za materijalnu pomoć Saveza inovatora, udruženjima inovatora i drugim organizacijama koje su u vezi sa inovatorstvom (u daljem tekstu: Organizacije) i
b) sredstva za stimulaciju pojedinačnog rada inovatora ili grupe inovatora (u daljem tekstu: Inovator).


Član 3.

O visini odobrenih sredstava za finansijsku podršku inovatorstva, kao i o njihovom raspoređivanju za namjene utvrđene ovim pravilnikom, Ministarstvo na transparentan način obavještava organizacije i inovatore.


II – KOMISIJA MINISTARSTVA


Član 4.

(1) Sredstva za materijalnu pomoć Organizacijama i sredstva za stimulaciju pojedinačnog rada Inovatora odobrava ministar nauke i tehnologije (u daljem tekstu: Ministar) u skladu sa odobrenim sredstvima, a na prijedlog Komisije Ministarstva (u daljem tekstu: Komisija).
(2) Komisiju imenuje ministar, na mandatni period od dvije godine, na prijedlog organa ili organizacije u kojoj je zaposlen član Komisije.
(3) Komisija se sastoji od pet članova, od kojih je po jedan član iz Ministarstva nauke i tehnologije, Ministarstva privrede, energetike i razvoja, Saveza inovatora, Privredne komore Republike Srpske i Agencije za razvoj malih i srednjih preuzeća Republike Srpske.
(4) Predsjednika Komisije biraju između sebe članovi Komisije.
(5) Članovi Komisije mogu biti uzastopno imenovani u Komisiju najviše dva mandata.


Član 5.

(1) Komisija donosi Poslovnik o radu, kojim se definiše način rada i donošenje odluka.
(2) Komisija u svoj rad može uključiti i druge saradnike, zavisno od vrste inovatorskog rada.
(3) Naknade za rad i troškove članova Komisije i drugih saradnika obezbjeđuju se iz posebnih sredstava granta sektora tehnologije, u skladu sa važećim propisima i posebnim cjenovnikom Ministarstva.


III – DODJELA SREDSTAVA ORGANIZACIJAMA


Član 6.

(1) Sredstva za materijalnu pomoć Organizacijama odobrava Ministar, na prijedlog Komisije.
(2) Zahtjev Ministarstvu za dodjelu sredstava Organizacijama, pored iznosa traženih sredstava, treba da sadrži i:
a) datum osnivanja, broj članova na dan osnivanja i trenutni broj članova Organizacije,
b) svrhu u koju se tražena sredstva namjeravaju utrošiti,
v) eventualne posljedice ukoliko se zahtjev za materijalnu pomoć ne prihvati,
g) plan rada Organizacije u tekućoj godini sa osnovnim i ostalim aktivnostima,
d) izvještaj o radu Organizacije u prethodnoj godini ukoliko je riječ o prvoj raspodjeli u tekućoj godini, odnosno ukoliko je riječ o ostalim raspodjelama u tekućoj godini, izvještaj o realizaciji plana za tekuću godinu do perioda za koji se odobravaju sredstva, koji sadrži podatke o učešću na izložbama, broju nagrada, broju eksponata, realizaciji inovacija, aktivnosti u radu sa mladima.


Član 7.

(1) Komisija razmatra zahtjeve jednom u tri mjeseca, osim u slučaju kada nema priliva sredstava ili kada su sva planirana sredstva za ovu svrhu potrošena.
(2) Za zahtjeve koje komisija uzima u razmatranje Ministarstvo pribavlja mišljenje od Saveza inovatora.


Član 8.

(1) Komisija predlaže Ministru visinu sredstava za materijalnu pomoć na osnovu slobodne procjene, a na bazi dostavljenih podataka.
(2) Radi kontrole trošenja dodijeljenih sredstava Organizacija dostavlja Ministarstvu izvještaj o realizaciji aktivnosti i utrošku sredstava za materijalnu pomoć.


IV – DODJELA SREDSTAVA INOVATORIMA

Član 9.

(1) Sredstva za za stimulaciju pojedinačnog rada Inovatora, odobrava Ministar, na prijedlog Komisije.
(2) Komisija prijedlog podnosi nakon razmatranja i vrednovanja prijavljenih inovatorskih radova u skladu sa kriterijumima utvrđenim ovim pravilnikom.


Član 10.

Zahtjev Ministarstvu za dodjelu sredstava za stimulaciju pojedinačnog rada Inovatora, pored iznosa traženih sredstava, žiro računa Inovatora, treba da sadrži i:
a) izjavu o statusu Inovatora,
b) kratak opis inovacije, sa naglaskom šta se njome želi postići,
v) predračun ukupnog ulaganja u inovaciju po stavkama u vezi sa pojedinim fazama realizacije,
g) dokaz o stanju zaštite intelektualnog vlasništva,
d) tehničku dokumentaciju,
đ) dokaze o nastupima na inovatorskim smotrama,
ž) izjavu o tome da li su dobijana finansijska sredstva od Ministarstva za prijavljeni inovatorski rad sa izvještajem o realizaciji faza inovacije,
z) dokaz o tržišnom uspjehu inovacije ili izjavu o potrebi tržišta za inovacijom,
j i) navode i dokaze kojim se definiše faza realizacije inovatorskog rada.


Član 11.

(1) Komisija razmatra zahtjeve jednom u tri mjeseca, osim u slučaju kada nema priliva sredstava ili kada su sva planirana sredstva za ovu svrhu potrošena.
(2) Za zahtjeve koje komisija uzima u razmatranje Ministarstvo pribavlja mišljenje od Saveza inovatora.
(3) Maksimalan broj radova koje Komisija razmatra u jednom tromjesečju može biti deset.


Član 12.

Faze realizacije inovatorskih radova za koje se odobravaju finansijska sredstva su sljedeće:
a) I faza - izrada i ispitivanje prototipova ili tehnološkog postupka,
b) II faza - izlaganje inovatorskog rada na specijalizovanim izložbama,
v) III faza - uvođenje inovacije u proizvodnju,
g) IV faza - izrada tehničke dokumentacije,
d) V faza - zaštita intelektualnog vlasništva u zemlji i inostranstvu.


Član 13.

(1) Za svaki inovatorski rad u cjelini sredstva se mogu dodijeliti do dva puta.
(2) Za radove koji su već jednom finansijski podržani u nekoj fazi realizacije ne mogu se tražiti sredstva za tu ili neku raniju fazu.
(3) Prioritet imaju inovatorski radovi koji prvi put konkurišu i koji nisu dobijali finansijsku podršku.


V – KRITERIJUMI

Član 14.

Inovatorski radovi koji nisu izvodivi, a prijavljeni su greškom ili namjerno, Komisija odbacijue i ne boduje ih prema ovim kriterijumima, kao ni radove za koje je izvršen prenos vlasništva (otkupljeni radovi).


Član 15.

Članovi Komisije, nezavisno jedan od drugog, po osnovu invencije i njene sprovodivosti rangiraju tri najbolja inovatorska rada i dodjeljuju po sopstvenoj procjeni :
a) I - inovatorskom radu .......... 9 bodova
b) II - inovatorskom radu .......... 6 bodova
v) III - inovatorskom radu .......... 3 boda


Član 16.

Fazu zaštite intelektualnog vlasništva prijavljenih inovatorskih radova Komisija boduje na osnovu dokaza o tim fazama:
a) rad je pantentiran u inostranstvu .......... 10 bodova
b) rad je pantentiran u BiH .......... 9 bodova
v) rad je prijavljen u nekom patentnom zavodu i objavljen u glasilu intelektualnog vlasništva tog zavoda, ali nije zaštićen .......... 6 bodova
g) rad je prijavljen u nekom patentnom zavodu, ali nije objavljen u glasilu intelektualnog vlasništva tog zavoda .......... 4 boda


Član 17.

Tržišnu procjenu inovatorskih radova Komisija boduje na osnovu dokaza o zainteresovanosti pojedinaca i privrednih subjekata za otkup pojedinih radova:
a) potpisan ugovor sa kupcem uz uslove dorade rada ili njegovog uvođenja u tehnološki proces proizvodnje .......... 7 bodova
b) potpisano pismo namjere sa kupcem .......... 5 bodova
v) jedan ili više kupaca zatražili ponudu .......... 3 boda
g) nema konkretnih dogovora ali rad ima tržište .......... 1 boda


Član 18.

Komisija procjenjuje i status Inovatora radi izvjesnijeg i bržeg uvođenja inovatorskog rada u proces korišćenja:
a) inovator je proizvođač ili zanatlija i rad ima primjenu i u njegovom djelokrugu rada .......... 2 boda
b) inovator radi inovaciju za prodaju .......... 1 bod


Član 19.

Faze razvoja inovatorskog rada Komisija boduje na osnovu dostavljene tehničke dokumentacije:
a) tehnička dokumentacija izrađena (rezultati ispitivanja prototipa su pozitivni) .......... 10 bodova
b) dorade tehničke dokumentacije (prototip je izrađen i u fazi je ispitivanja) .......... 6 bodova
v) izrađena konstruktivna dokumentacija (na osnovu koje treba realizovati prototip) .......... 4 boda
g) postoji tehnički crtež i idejno rješenje inovacije .......... 1 bod


Član 20.

Komisija vrednuje i angažovanost Inovatora na inovatorskim poslovima na osnovu njihovih nastupa na smotrama inovatorstva koje imaju međunarodni karakter u zadnje tri godine:
a) u zbirci nagrada ima najmanje jednu zlatnu medalju .......... 6 bodova
b) u zbirci nagrada ima najmanje jednu srebrnu medalju .......... 4 boda
v) nagrađivan sa jednom ili više bronzanih medalja .......... 2 boda
g) nastupao jednom ili više puta, ali nije nagrađivan .......... 1 bod


VI – IZVJEŠTAJ KOMISIJE

Član 21.

Izvještaj Komisije obavezno sadrži:
a) popis Organizacija koje su podnijele zahtjev za dodjelu finansijskih sredstava sa tačnim zahtijevanim iznosom finansijskih sredstava,
b) popis Organizacija koje su podnijele zahtjev za dodjelu finansijskih sredstava sa prijedlogom visine finansijskih sredstava za dodjelu,
v) popis prijavljenih inovatorskih radova i njihovoih autora uz obrazloženu naznaku koji su radovi prihvaćeni za dodjelu finansijskih sredstava, a koji odbijeni,
g) popis faza realizacije pojedinih radova za koje se zahtijevaju finansijska sredstva, u kom iznosu, kao i ukupna zahtijevana suma sredstava,
d) popis spoljnih saradnika koje je Komisija uključivala u svom radu sa obrazloženjem,
đ) popis materijalnih troškova za rad Komisije,
ž) ukupna finansijska sredstva obezbijeđena u Ministarstvu.


Član 22.

(1) Za svaki prijavljeni inovatorski rad, odnosno za njegovu fazu realizacije za koju se dodjela sredstava zahtijeva, Komisija daje realnu procjenu potrebnih finansijskih sredstava, uz kratak opis svake procjene.
(2) Komisija izračunava ukupan iznos realno potrebnih sredstava, kao i koeficijent ostvarivosti K, koji je jednak odnosu obezbijeđenih sredstava u Ministarstvu i realno potrebnih sredstava:
K = (obezbijeđena sredstva) / ( realno potrebna sredstva).


Član 23.

(1) Bodovanje inovatorskih radova koje je Komisija prihvatila, odnosno njihove faze realizacije za koje se dodjela sredstava zahtijeva, Komisija daje tabelarno.
(2) Obrazac tabele je sastavni dio ovog pravilinika.


Član 24.

(1) Komisija utvrđuje prag granicu ispod koje se tabelarno iskazani inovatorski radovi neće finansijski stimulisati.
(2) Prag granica iz prethodnog stava, u zavisnosti od visine raspoloživih sredstava i kvaliteta radova Komisije utvrđuje se i kreće od 50% do 100% srednjeg broja bodova, koji se dobije dijeljenjem ukupnog broja bodova sa brojem radova koji su bodovani u tabeli iz prethodnog člana.
(3) Inovatorski radovi koji imaju broj bodova jednak ili veći od bodova praga granice odlučivanja, finansijski se stimulišu.


Član 25.

Dijeljenjem raspoloživog iznosa sredstava za finansijsku pomoć Inovatorima sa ukupnim brojem bodova utvrđenim u tabeli iz člana 23. ovog pravilnika, dobija se vrijednost jednog boda izražena u konvertibilnim markama.


Član 26.

(1) Iznos finansijskih sredstava za pojedine Inovatore, koji su ostali u konkurenciji za dodjelu sredstava, Komisija procjenjuje na osnovu bodova koji su njihovi radovi dobili.
(2) Ako je broj bodova koji je dobio neki rad pomnožen sa vrijednošću jednog boda jednak ili veći od realne procjene rada iz člana 22. Pravilnika, onda se za autora tog rada predlaže pun realno procijenjeni iznos finansijskih sredstava.
(3) Ako je broj bodova koji je dobio neki rad pomnožen sa vrijednošću jednog boda manji od realne procjene, onda se za autora tog rada predlaže iznos finansijskih sredstava jednak proizvodu bodova i vrijednošću jednog boda.


Član 27.

(1) Konačan prijedlog finansijske podrške Organizacijama sadrži:
 • a) naziv Organizacije,
 • b) vremenski period na koji se odnosi finansijska podrška,
 • v) predloženi iznos finansijskih sredstava,
 • g) žiro račun na koji se finansijska sredstva mogu uplatiti.
 • (2) Konačan prijedlog finansijske podrške Inovatorima sadrži:
 • a) ime i prezime autora koji rade na inovaciji,
 • b) naziv inovacije,
 • v) faza realizacije za koju se zahtijeva finansijska podrška,
 • g) realna procjena potrebnih finansijskih sredstava,
 • d) predloženi iznos finansijskih sredstava,
 • đ) žiro račun na koji se finansijska sredstva mogu uplatiti.


 • Član 28.

  U svom izvještaju Komisija konstatuje visinu nedodijeljenih obezbijeđenih sredstava za materijalnu pomoć Organizacijama, odnosno stimulaciju pojedinačnog rada Inovatora.


  Član 29.

  U slučaju da Izvještaj Komisije nije u skladu sa odredbama ovog pravilnika, ministar može zahtijevati da se Izvještaj usaglasi u roku od sedam dana od dana kada je Komisija o tome obaviještena.


  Član 30.

  (1) Ministar, na prijedlog Komisije, donosi rješenje o dodjeli sredstava Organizacijama i Inovatorima.
  (2) U odnosu na prijedlog Komisije, ministar svojim rješenjem može vršiti korekcije predloženih iznosa sredstava na ime podrške Organizacijama i Inovatorima.
  (3) Umanjenje pojedinih ili svih predloženih iznosa sredstava na ime podrške Organizacijama i Inovatorima može se vršiti do 20 %.
  (4) Povećanje pojedinih ili svih predloženih iznosa sredstava na ime podrške Organizacijama i Inovatorima može se vršiti do visine obezbijeđenih sredstava za ove svrhe.
  (5) Nakon korekcija ministar konstatuje visinu sredstava koja su ostala neraspoređena i koja će se dodati obezbijeđenim sredstvima za finansijsku podršku Inovatora u sljedećoj raspodjeli.


  VI – ZAVRŠNE ODREDBE

  Član 31.

  Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o postupku i kriterijima za finansijsku podršku inovatorstvu u Republici Srpskoj broj: 06/6-010/391-7/05 od 11. maja 2005. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 51/05).


  Član 32.

  Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

  Broj: 06/6-010/014-4/07

  Banja Luka, 8. februar 2007. godine

  Ministar

  Dr Bakir Ajanović
  Poslednje ažurirano nedelja, 13 septembar 2009 22:12