Statut Saveza PDF Štampa El. pošta
nedelja, 13 septembar 2009 20:14
Na osnovu, Zakona o udruženjima i Fondacijama Republike Srpske (“Službeni glasnik RS ” broj 52/01.) i Pravilnika o jedinstvenom registru udruženja i fondacija (Sl. glasnik RS br. 59/01), Osnivačka skupština Saveza inovatora Republike Srpske, donijela je dana 12. 11. 2004. godine,


S T A T U T

Saveza inovatora Republike Srpske1. Naziv i sjedište

Član 1.

Naziv Saveza je: Savez inovatora Republike Srpske (u daljem tekstu Savez). Skraćeni naziv Saveza je: SInRS.
Naziv SInRS na engleskom jeziku je Association Inventors of Republic Srpska (AIRS).
Savez ima sjedište u ulici Đure Daničića 1 / 2, Banja Luka.
U svom radu sa trećim licima Savez upotrebljava srpski jezik u BiH ( i susednim zemljama u kojima je u upotrebi ), a u inostranstvu upotrebljava engleski jezik.


2. Ciljevi

Član 2.

Savez inovatora Republike Srpske je neprofitno, nestranačko i nevladino udruženje, koga čine udruženja inovatora i pojedinci sa prostora Republike Srpske, čiji je osnovni cilj da objedini i usmeri zajedničke napore radi:
 • razvijanja profitno-inovatorske djelatnosti u Republici Srpskoj i
 • izgradnje inovacijsko-profitne Republike Srpske.


3. Zadaci

Član 3.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Savez inovatora Republike Srpske ima sljedeće zadatke:
 • Inicira i utiče, preko institucija vlasti na izradu i donošenje strategije inovatorske djelatnosti podržane odgovarajućim mjerama ekonomske politike RS,
 • Vrši istraživanje, reformisanje i primenjivanje novih oblika organizovanja inovatorske djelatnostii i metoda rada.
 • Podstiče, razvija i populariše inovatorsku djelatnost.
 • Angažuje se na omasovljenju članstva, u privrednim i društvenim djelatnostima, obrazovnim ustanovama i drugim sredinama – formiranjem udruženja, klubova, sekcija i sličnih organizacija.
 • Podstiče, pomaže i osposobljava svoje članstvo za inovatorsko stvaralaštvo, da može samostalno procjeniti originalnost inovacije, komercijalnost i način zaštite autorstva,
 • Pomaže članovima pri zaštiti inovacija , njihovoj realizaciji, atestiranju i marketingu,
 • Inicira ugradnju inovatorstva u poslovnu politiku privrednih i društvenih subjekata. te poznavanje i prihvatanje evropskih standarda u pogledu zaštite, marketinga, proizvodnje i distribucije.
 • Podstiče potencijalne korisnike inovacija, naročito u malim i srednjim firmama, da pravnim aktima garantuju i motivišu svoje zaposlene da stvaraju i primenjuju inovacije pri obavljanju svojih radnih zadataka.
 • Samostalno ili u saradnji sa udruženjima preduzetnika i drugih privrednih subjekata, inicira osnivavanje firmi i organizovanje proizvodnje i uvođenje novih tehnologija na bazi inovacija, a takođe obavlja transfer i komercijalizaciju inovacija.
 • Širi inovatorsku kulturu među građanima, prvenstveno među omladinom, s ciljem da se inovatorstvo (kao intelektualna djelatnost), shvati kao jedini resurs koji se, za razliku od drugih resursa u prirodi, korišćenjem ne troši, nego obnavlja i proširuje.
 • Organizuje izložbe, sajmove, savjetovanja, seminare, javne tribine i druge oblike promocija inovatorstva. Organizuje posjete i učešće svojih članova na izložbama i sajmovima i sličnim manifestacijama u RS, BiH i inostranstvu.
 • Omogućuje svojim članovima da prezentuju i afirmišu svoj rad, i inovatorstvo u celini, u sredstvima javnog informisanja, na naučno-stručnim skupovima i javnim tribinama, internetu, u školama, raznim publikacijama i sl.
 • Priprema i izdaje kataloge, biltene, časopise, zbornike, brošure i drugu literaturu iz inovatorske oblasti i tehničke kulture.
 • Dodjeljuje vlastita priznanja i nagrade najuspješnijim inovatorima – pojedincima i kolektivima.
 • Sarađuje sa Privrednom komoram RS, Vanjsko-trgovinskom komorom B i H, Zavodom za standarizaciju RS, Institutom za standarizaciju, meriteljstvo i intelektualno vlasništvo BiH, , sa naučno-istraživačkim i obrazovnim ustanovama, institucijama vlasti, asocijacijom inovatora i udruženjima inovatora u BiH, organizacijama, udruženjima i drugim subjektima, u RS, BiH i inostranstvu.
 • Bavi se i drugim poslovima vezanim za inovatorsko stvaralaštvo i privrednu djelatnost, a koji nisu u suprotnosti sa navedenim ciljevima i Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske.
Za realizaciju ovih zadataka staraće se organi Saveza, a po potrebi obrazovaće i se specijalizovane službe i timovi , a u skladu sa odredbama ovog Statuta, Poslovnika o radu Skupštine Saveza i Poslovnika o radu Upravnog odbora Saveza.


4. Područje djelovanja

Član 4.

Savez inovatora svoju djelatnost vrši na području Republike Srpske..


5. Prijem i isključenje članova

Član 5.

Članovi Saveza inovatora mogu biti pravna lica (udruženja inovatora i slične organizacije) i fizička lica (u mjestima gde nema udruženja i sličnih organizacija) koji prihvataju ciljeve Saveza i Statut, a na osnovu preporuke jednog od članova, s tim da se bave aktivnostima iz oblasti inovatorstva, naučno-tehničkog i proizvodnog stvaralaštva.
Član Saveza inovatora može biti i strani državljanin.
Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština Saveza.
Članom Saveza postaje se potpisivanjem pristupnice o učlanjenju.
Član može dobrovoljno istupiti iz članstva davanjem pismene izjave o istupanju.
Članstvo u Savezu prestaje dužom neaktivnošću člana, za koju ne postoji opravdan razlog ili težim kršenjem statuta Saveza.
Odluku o prestanku članstva donosi Skupština Saveza, na predlog Upravnog odbora Saveza i nakon što pruži mogućnost članu da da svoju izjavu.


6. Prava i dužnosti članova

Član 6.

Član ima pravo da:
 • ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Saveza,
 • neposredno učestvuje u odlučivanju u Skupštini Saveza, kao i preko organa Saveza,
 • bira i da bude biran u organe Saveza,
 • bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Saveza,
 • da preko Saveza učestvuje u korišćenju finansijskih sredstava iz dela Republičkog i budžeta BiH (kao i drugih izvora) postojećih ili novo formiranih fondova za programe podsticaja inovatorstva i
 • preduzetništva i podrške ralizacije inovacija i preduzetništva u malim i srednjim firmama.
Dužnosti člana je da:
 • aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Saveza,
 • učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Saveza,
 • da aktivno učestvuje u utvrđivanju programa rada i finansijskog plana Saveza,
 • plaća članarinu, obavlja druge poslove koje mu povjeri Upravni odbor Saveza a u vezi sa ostvarivanjem statutarnih ciljeva,
 • da sprovodi donete odluke organa Saveza i da se u svom radu pridržava odredbi ovog Statuta.


Član 7.

Savez može imati počasne članove, koji su posebno zaslužni za razvoj inovatorstva u Republici Srpskoj.


7. Organi Saveza

Član 8.

Organi Saveza su Skupština, Upravni odbor i Odbor kontrole.


Skupština Saveza

Član 9.

Skupštinu Saveza čine svi njegovi članovi.
Skupština Saveza se redovno sastaje jednom godišnje.
Vanredna sjednica Skupštine Saveza može se zakazati na obrazloženi prijedlog Upravnog odbora Saveza, kao i na pismenu inicijativu najmanje jedne trećine članstva.


Član 10.

Skupština Saveza ima nadležnost da:
 • donosi i usvaja Statut i Poslovnik o radu Skupštine, njihove izmjene i dopune i druge akte određene Statutom,
 • daje saglasnost na pravne radnje preduzete u ime Saveza pre njegovog upisa u registar,
 • odlučuje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku i drugim statusnim promenama Saveza,
 • bira i razrešava dužnosti članove Upravnog odbora Saveza, Odbora kontrole Saveza, kao i drugih izabranih organa,
 • donosi plan i program rada Saveza,
 • razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izvještaj o radu Upravnog odbora Saveza,
 • pregleda i utvrđuje finansijski izveštaj o radu pripremljen od Upravnog odbora Saveza ili ovlašćenog lica,
 • donosi odluku o udruživanju u slične saveze i asocijacije u Republici Srpskoj, BiH i šire.
 • ustanovljava nagrade i priznanja,
 • proglašava počasne članove,
 • odlučuje o raspodjeli imovine Saveza, za slučaj njegovog prestanka.


Član 11.

Skupština Saveza bira predsjednika i potpredsjednika, koji presjedavaju zasjedanjem Skupštine Saveza i predstavljaju Savez.
Predsjednik Skupštine brine o zakonitosti i sprovođenju inovatorske djelatnosti i ostvarivanju ciljeva Saveza.
Skupština Saveza punovažno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članstva. Skupština Saveza odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
Za odluku o izmjenama i dopunama statuta i dobrovoljnom prestanku rada Saveza neophodna je dvotrećinska većina prisutnih članova.
U slučaju potrebe članovi Skupštine Saveza mogu glasati i u odsustvu (faksom, e-mailom, telegramom).


Upravni odbor Saveza

Član 12.

Upravni odbor Saveza je izvršni organ koji se stara o sprovođenju ciljeva Saveza, koji su utvrđeni ovim Statutom i odlukama Skupštine Saveza.
Upravni odbor ima 7 članova, koje opoziva Skupština Saveza.
Član Upravnog odbora Saveza ne mora istovremeno biti i član Saveza.
Upravni odbor Saveza iz reda svojih članova bira predsjednika, zamjenika predsjednika i sekretara . Predsjednik i zamjenik predsjednika Upravnog odbora Saveza svoje funkcije obavljaju volonterski.
Sekretar Upravnog odbora Saveza može biti lice po ugovoru ili profesionalno lice, čiji se status i izbor vrši na osnovu kriterija, koji su regulisani Pravilnikom o radu Upravnog odbora Saveza.
Mandat članova Upravnog odbora Saveza je četri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.


Član 13.

Upravni odbor Saveza ima nadležnost da:
 • priprema sjednice Skupštine Saveza i rukovodi radom Saveza između sjednica Skupštine Saveza i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Saveza,
 • organizuje redovno obavljanje djelatnosti Saveza,
 • priprema i predlaže izmjene Statuta i drugih akata koje donosi Skupština Saveza,
 • sprovodi politiku, zaključke i odluke donesene na Skupštini Saveza,
 • priprema planove i program rada Saveza,
 • podnosi finansijski i izvještaj o radu Saveza,
 • rukovodi imovinom Saveza,
 • donosi Poslovnik i Pravilnike o svom radu,
 • određuje visinu članarine i način njenog prikupljanja,
 • po ukazanoj potrebi formira stručne timove i komisije za pripremu i realizaciju projekata i poslova iz inovatorske djelatnosti, čije je formiranje i rad rgulisan Pravilnikom o radu i drugim aktima Upravnog odbora Saveza.
 • priprema pristup drugim domaćim ili stranim savezima i organizacijama koje se bave istim ili sličnim djelatnostima.
 • vrši i druge poslove određene ovim Statutom.
Upravni odbor Saveza punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom prisutnih članova.


Član 14.

Član Upravnog odbora Saveza ne može glasati o stvarima u kojima su njegovi imovinski interesi, interesi njegovog bračnog druga i njegovog srodnika do trećeg stepen mogu biti u suprotnosti sa interesima Saveza, niti u stvarima koje se odnosena pravno lice koje je pod kontrolom dotičnog člana, ili u kojem on ima imovinski interes.
Pravni poslovi iz prethodnog stava moraju se zaključiti po tržišnoj vrijednosti, ili pod uslovima koji su najpovoljniji po Savez.


Član 15.

Predsjednik Upravnog odbora Saveza predstavlja i zastupa Savez, predsjedava i rukovodi sjednicama Upravnog odbora Saveza.
Predsjednik se stara o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Saveza i Upravnog odbora Saveza.
Ostvaruje kontakte i saradnju u ime Saveza sa institucijama i organizacijama u Republici Srpskoj, BiH i šire.
Za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru Saveza, i Skupštini Saveza.


Član 16.

Zamjenik predsjednika Upravnog odbora Saveza zamjenjuje predsjednika na osnovu pismenog ovlašćenja predsjednika.
U slučaju duže i evidentno trajne odsutnosti predsjednika Upravnog odbora Saveza potpuno ga zamjenjuje do njegovog povratka ili izbora drugog predsjednika.


Član 17.

Sekretar Upravnog odbora obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Skupštine Saveza, Upravnog odbora Saveza i Saveza inovatora u cjelini. Radi na relizaciji odluka i zaključaka organa Saveza, brine se o realizaciji plana i programa rada Saveza.
Za svoj rad odgovara Predsjedniku Upravnog odbora i Upravnom odboru Saveza.
Lice imenovano za Sekretara Upravnog odbora ujedno je i sekretar Saveza inovatora i ne mora biti član Skupštine Saveza, a mandat mu nije ograničen.


Odbor kontrole Saveza

Član 18.

Odbor kontrole Saveza ima tri člana i tri zamjenika članova.
Vrši kontrolu stanja poslovanja, primjene Statuta i drugih akata, a o utvrđenom stanju upoznaje organe Saveza.
U svom radu sarađuje sa Upravnim odborom Saveza i po potrebi i drugim organima Saveza.
Podnosi izvještaj Skupštini Saveza najmanje jednom godišnje.


8. Sredstva

Član 19.

Sredstva Saveza čine: finansijska sredstva iz budžetskih donacija; sredstva dobijena za realizaciju projekta na osnovu konkursa kod državnih organa ili fondacija i iz drugih izvora; dobrovoljni prilozi i pokloni koji imaju novčanu vrijednost; subvencije i ugovori sa fizičkim i pravnim licima; prihod od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnog prihoda; prihod stečen putem ostvarivanja ciljeva i aktivnosti Saveza; članarina i ostali prihodi ostvareni zakonitim korišćenjem imovine i sredstava Saveza.


Član 20.

Zakonito korišćenje sredstava Saveza, nadzire Skupština Saveza.


Član 21.

U skladu sa zakonom Upravni odbor Saveza vodi poslovne knjige.


9. Planiranje

Član 22.

Pored godišnjeg finansijskog planiranja Savez može po potrebi imati i plan obezbjeđivanja finansijskih sredstava potrebnih za realizaciju pojedinih projekata i ostvarivanje statutarnih ciljeva.


Član 23.

Savez donosi godišnji i strateški – petogodišnji plan razvoja inovatorstva u Republici Srpskoj.


Član 24.

Planove iz čl. 22 i 23. Statuta Saveza donosi Upravni odbor, a Skupština Saveza vrši njihovu verifikaciju.


10. Obavljanje privredne ili druge djelatnosti

Član 25.

Radi obezbjeđenja potrebnih sredstava za finansiranje aktivnosti Saveza inovatora, proširivanja njegove djelatnosti i stvaranja boljih uslova rada, te aktivnosti zapošljavanja većeg broja kadrova u privrednim i drugim djelatnostima, Skupština Saveza može donijeti odluku o osnivanju preduzeća u mješovitoj svojini, saglasno odgovarajućim odredbama Zakona o preduzećima.
Aktom o osnivanju preduzeća iz stava 1. ovog člana, utvrđuje se način ostvarivanja ciljeva i zadataka zbog kojih se preduzeće osniva, te način na koji će Savez ostvarivati svoj uticaj na obavljanje djelatnosti preduzeća.
Aktima o osnivanju preduzeća reguliše se i slijedeće: naziv i sjedište preduzeća, djelatnost preduzeća, odnos između osnivača preduzeća, njihova prava i obaveze, upravljanje i rukovođenje preduzećem, zastupanje preduzeća, raspodijela dobiti, način podmirivanja eventualnih gubitaka i dr.
Preduzeće iz stava 1., 2. i 3 ovog člana ima svoj Statut na koji saglasnost daje Upravni odbor Saveza.
Osnivači preduzeća biraju direktora preduzeća, kao i lice koje zastupa preduzeće u prometu sa trećim licima, a za njihov izbor daje saglasnost Upravni odbor Saveza.


11. Pečat i znak

Član 26.

Savez ima svoj pečat i štambilj.
Pečat Saveza je okruglog oblika, dimenzije 35 mm, na kojem piše: Savez inovatora Republike Srpske ispisan ćiriličnim i latiničnim pismom.
Štambilj Saveza je pravougaonog oblika, dimenzije 60h30 mm, a sadrži naziv Saveza, oznaku za djelovodni broj i oznaku za datum.


Član 27.

Za upotrebu i čuvanje pečata odgovorno je lice koje odredi Predsjednik Upravnog odbora Saveza.


Član 28.

Savez ima svoj znak i zastavu, čiji izgled i sadržinu usvaja svojom odlukom Upravni odbor Saveza.


12. Zastupanje i predstavljanje

Član 29.

Predsjednik Upravnog odbora zastupa Savez u pravnom prometu sa trećim licim.
Predsjednik Upravnog odbora predstavlja Savez u javnosti.


13. Izvještavanje i javnost rada

Član 30.

Upravni odbor se stara o redovnom informisanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Saveza, neposredno ili putem internih publikacija, putem saopštenja za javnost, putem elektronske pošte ili na drugi pogodan način.


14. Saradnja

Član 31.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Savez uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim stručnim, naučnim, obrazovnim i sličnim savezima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Savez može pristupiti drugim domaćim, stranim ili međunarodnim savezima i asocijacijama, koji obavljaju istu ili sličnu djelatnost, o čemu odluku donosi Skupština a na prjedlog Upravnog odbora Saveza.


Član 32.

Savez može, zajedno sa drugim domaćim, stranim ili međunarodnim savezom, udruženjem ili sličnom organizacijom, zajednički obavljati statutarnu aktivnost putem zajedničkog projekta ili na drugi pogodan način.
Odluku o saradnji iz prethodnog stava donosi Upravni odbor, osim ako takva saradnja nije već predviđena strateškim ili godišnjim planom, odnosno drugim aktom Saveza.


15. Spajanje, razdvajanje i transformacija

Član 33.

Savez se može pripojiti drugim savezima i fondacijama.
Drugi savez ili udruženje može se pripojiti Savezu.
Savez može izvršiti spajanje s drugim savezima ili fondacijom tako da takvim spajanjem nastane novi savez ili fondacija
Savez se može transformirati u fondaciju, u skladu sa zakonom.
Odluku o spajanju razdvajanju i transformaciji donosi Skupština Saveza, na predlog Upravnog odbora Saveza.


Član 34.

Savez može osnovati podružnicu ili kancelariju izvan svog sjedišta, radi promocije statutarnih ciljeva.


16. Prestanak rada

Član 35.

Kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Saveza, Savez prestaje sa radom odlukom Skupštine Saveza.
O prestanku rada Saveza može odlučiti Skupština Savezai iz drugih razloga.
U slučaju prestanka rada, imovina Saveza dodeljuje se drugom savezu ilu udruženju koje obavlja istu ili sličnu statutarnu djelatnost, u skladu sa odlukom Skupštine Saveza.


17. Opšti akti

Član 36.

Savez može imati i druge opšte akte koje donosi Upravni odbor Saveza.


18. Izmjene i dopune Statuta

Član 37.

Upravni odbor Saveza ili najmanje trećina članova Saveza može pokrenuti postupak za izmjene i dopune Statuta. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta utvrđuje Upravni odbor Saveza, najmanja deset dana prije održavanja Skupštine Saveza, na kojoj Statut treba biti usvojen. Izmjene i dopune Statuta usvaja Skupština Saveza dvotrećinskom većinom prisutnih članova.


19. Prelazne i završne odredbe

Član 38.

Sa sadržinom ovog Statuta upoznati su osnivači na Osnivačkoj skupštini kada su ga usvojili, koji dan se smatra danom njegovog stupanja na snagu.
Ovaj Statut će se objaviti na oglasnoj tabli Saveza u prostoriji sjedišta Saveza, od kada se i primjenjuje.


U Banja Luci 12. 11. 2004. godine

Predsjedavajući Osnivačke skupštine

Vojislav Đudurović
Poslednje ažurirano nedelja, 13 septembar 2009 23:32