Одлука о оснивању Савеза PDF Print E-mail
Sunday, 13 September 2009 19:27
There are no translations available.

ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ

САВЕЗА ИНОВАТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕОснивачи

Члан 1.

Савез иноватора Републике Српске оснивају правна и физичка лица са циљем обједињења и усмеравања заједничких напора у развијању профитно-иноваторске дјелатности и изградњи иновацијско-профитне Републике Српске и Босне и Херцеговине.


Назив и сједиште

Члан 2.

Назив Савеза је: Савез иноватора Републике Српске (у даљем тексту Савез).
Скраћени назив Савеза је: СИнРС.
Назив СИнРС на енглеском језику је Association of Inventors Republika Srpska (AIRS).
Савез има сједиште у улици Старине Новака 1а-б Бања Лука.
У свом раду са трећим лицима Савез употребљава српски језик у БиХ ( и суседним земљама у којима је у употреби ), а у иностранству употребљава енглески језик.


Основни циљеви

Члан 3.

Савез иноватора Републике Српске је непрофитно, нестраначко и невладино удружење, кога чине удружења иноватора и појединци са простора Републике Српске, чији је основни циљ да обједини и усмери заједничке напоре ради:
 • развијања профитно-иноваторске дјелатности у Републици Српској и
 • изградње иновацијско-профитне Републике Српске.


Задаци

Члан 4.

Ради остварења својих циљева Савез иноватора Републике Српске има сљедеће задатке:
 • Иницира и утиче, преко институција власти на израду и доношење стратегије иноваторске дјелатности подржане одговарајућим мјерама економске политике РС,
 • Врши истраживање, реформисање и примењивање нових облика организовања иноваторске дјелатностии и метода рада.
 • Подстиче, развија и популарише иноваторску дјелатност.
 • Ангажује се на омасовљењу чланства, у привредним и друштвеним дјелатностима, образoвним установама и другим срединама – формирањем удружења, клубова, секција и сличних организација.
 • Подстиче, помаже и оспособљава своје чланство за иноваторско стваралаштво, да може самостално процјенити оригиналност иновације, комерцијалност и начин заштите ауторства,
 • Помаже члановима при заштити иновација , њиховој реализацији, атестирању и маркетингу,
 • Иницира уградњу иноваторства у пословну политику привредних и друштвених субјеката. те познавање и прихватање европских стандарда у погледу заштите, маркетинга, производње и дистрибуције.
 • Подстиче потенцијалне кориснике иновација, нарочито у малим и средњим фирмама, да правним актима гарантују и мотивишу своје запослене да стварају и примењују иновације при обављању својих радних задатака.
 • Самостално или у сарадњи са удружењима предузетника и других привредних субјеката, иницира оснивавање фирми и организoвање производње и увођење нових технологија на бази иновација, а такође обавља трансфер и комерцијализацију иновација.
 • Шири иноваторску културу међу грађанима, првенствено међу омладином, с циљем да се иноваторство (као интелектуална дјелатност), схвати као једини ресурс који се, за разлику од других ресурса у природи, коришћењем не троши, него обнавља и проширује.
 • Организује изложбе, сајмове, савјетовања, семинаре, јавне трибине и друге облике промоција иноваторства. Организује посјете и учешће својих чланова на изложбама и сајмовима и сличним манифестацијама у РС, БиХ и иностранству.
 • Омогућује својим члановима да презентују и афирмишу свој рад, и иноваторство у целини, у средствима јавног информисања, на научно-стручним скуповима и јавним трибинама, интернету, у школама, разним публикацијама и сл.
 • Додjељује властита признања и награде најуспјешнијим иноваторима – појединцима и колективима.
 • Сарађује са Привредном коморам РС, Вањско-трговинском комором Б и Х, Заводом за стандаризацију РС, Институтом за стандаризацију, меритељство и интелектуално власништво БиХ, , са научно-истраживачким и образовним установама, институцијама власти, асоцијацијом иноватора и удружењима иноватора у БиХ, организацијама, удружењима и другим субјектима, у РС, БиХ и иностранству.
 • Бави се и другим пословима везаним за иноваторско стваралаштво и привредну дјелатност, а који нису у супротности са наведеним циљевима и Законом о удружењима и фондацијама Републике Српске.


Трајање

Члан 5.

Савез иноватора Републике Српске оснива се на неодређено вријеме.


Лице овлашћено за регистрацију:

Члан 6.

Лице овлашћено за регистрацију Савеза је: Љубиша Пашић, секретар Савеза.
Именовани је овлашћен поднијети пријаву с документацијом и извршити друге радње потребне за регистрацију Савеза код надлежног органа.


Завршна одредба

Члан 7.

Оснивачи су сагласни са садржином ове одлуке што потврђују својим потписима у Списку оснивача Савеза који се налази у прилогу ове Одлуке.


У Бања Луци, 12. 11. 2004. године

Предсједавајући Оснивачке скупштине

Војислав Ђудуровић
Last Updated on Tuesday, 15 September 2009 00:08