Projekat "Informacioni sistem Saveza inovatora RS"
U toku je formiranje baze podataka i izrada projekta informacionog sistema Saveza inovatora RS. Izradom i realizacijom ovog projekta Savez inovatora bi se uključio u savremene tokove informisanja i korišćenjem novih tehnologija komunikacije stvorili bi se početni uslovi za brže i efikasnije delovanje u rešavanju mnogih zadataka i aktivnosti Saveza.

Na ovaj način su u značajnoj meri zadovoljeni i mnogi korisnici kao što su: državne institucije, lokalne zajednice, Privredna komora RS, Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Institut za zaštitu intelektualnog vlasništva, samostalni inovatori i preduzetnici, kolektivni članovi, preduzeća, i drugi korisnici usluga Saveza.

Otvaranjem domena na Internetu i WEB-sajta, te rešavanjem informacionog toka u Savezu omogava se šira komunikacija sa korisnicima i saradnicima u zemlji i svijetu.

Realizacijom ovog Projekta stvorili bi se povoljniji uslovi za prezentaciju značajnih pronalazaka i njihovu realizaciju u proizvodnji, posebno malih i srednjih preduzeća i čime bi se pospešilo i veće zapošljavanje.

Realizacijom ovog projekta stvorili bi se uslovi za neposredan kontakt sa inovatorima u zemlji i inostranstvu koji učestvuju na izložbi ‘’INOST MLADIH’’ i drugim sajamskim i izložbenim manifestacijama. Sistema integralnog informacionog sistema neophodno bi se razvijao kroz duži vremenski period, a u skladu sa novim saznanjima i tokovima savremene komunikacije kako u relizaciji organizacione strukture Saveza tako i razvojem novog hardvera i softvera, primene gotovih paketa i programa i dr.