Konkurs za finansijsku podršku inovatorstvu u Republici Srpskoj za 2021. godinu PDF Štampa El. pošta
sreda, 14 jul 2021 20:45

Na osnovu člana 106. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 6/12, 33/14 i 84/19) i čl. 4. i 5. Pravilnika o postupku i mjerilima za finansijsku podršku inovatorstvu u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/15 i 92/19), Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje

K O N K U R S
za finansijsku podršku inovatorstvu u Republici Srpskoj za 2021. godinu


I Predmet konkursa

Finansijska podrška inovatorstvu u Republici Srpskoj obuhvata:
a) sredstva za materijalnu pomoć Savezu inovatora Republike Srpske, udruženjima inovatora i drugim organizacijama koje su u vezi sa inovatorstvom i
b) sredstva za stimulaciju pojedinačnog rada inovatora ili grupe inovatora.


II Uslovi za učestvovanje na konkursu

Učesnici na konkursu za finansijsku podršku inovatorstvu mogu biti pravna lica registrovana na teritoriji Republike Srpske i fizička lica koja imaju prebivalište na teritoriji Republike Srpske, a koja se bave razvojem tehnologija.


III Kriterijumi za izbor

Kriterijumi za izbor i vrednovanje prijava za finansijsku podršku organizacijama inovatora
1. Način na koji su aktivnosti organizacije inovatora uključene ili povezane sa strategijom u oblasti naučnog i tehnološkog razvoja i na koji način doprinose njenoj realizaciji;
2. Efekti koje će planirane aktivnosti imati za zajednicu;
3. Broj ljudi koji će imati koristi od planiranih aktivnosti i na koji način (novo zapošljavanje, stručno usavršavanje, broj angažovanih lica koja su aktivno uključeni u realizaciju programskih ciljeva organizacije i slično);
4. Budžet projekta - realan i usklađen sa aktivnostima i
5. Ostvarivost planiranih rezultata i mjerljivost indikatora u planiranom budžetu.

Opšti kriterijumi za vrednovanje inovatorskih radova
1. Efekti koje će inovatorski rad imati za zajednicu (usluga, javno dobro ili druga trajna korist koja će nastati razvojem inovatorskog rada, usmjerenost aktivnosti na ciljne grupe i slično) i
2. Budžet projekta - realan i usklađen sa aktivnostima.

Posebni kriterijumi za vrednovanje inovatorskih radova
1. Inventivnost i moguća tržišna kompetentnost inovatorskog rada;
2. Tržišni status inovatorskog rada;
3. Faza razvoja inovatorskog rada i
4. Dokumentovana priznanja na smotrama inovatorstva međunarodnog karaktera.

Eliminatorni kriterijumi
1. Prijava nije dostavljena u roku;
2. Dostavljena nepotpuna ili netačna dokumentacija naznačena u konkursu;
3. Nije opravdan utrošak sredstava za raniji izvještajni period.


IV Spisak potrebne dokumentacije koja se prilaže uz prijavu

1. Popunjen Prijavni obrazac za sufinansiranje projekata iz sredstava granta (prilog 1);
2. Popunjen Obrazac projektnog prijedloga (prilog 2), sa dokazima (kopijama dokumenata) kojima se potvrđuju određene stavke navedene u ovom obrascu;
3. Popunjen Obrazac za budžet (prilog 3).


V Finansijska sredstava planirana za sufinansiranje po kategorijama

U skladu sa finansijskim planom Resora tehnologije za 2021. godinu, planirana sredstva za sufinansiranje inovatorstva iznose 65.000,00 KM, od čega za:
a) organizacije inovatora 40.000,00KM
b) inovatore 25.000,00KM

Ministarstvo zadržava pravo da izmijeni predviđenu visinu sredstava za ovu namjenu u skladu sa raspoloživim sredstvima u tekućoj godini, kao i predviđinu visinu sredstava za kategorije a) i b) iz tačke I Konkursa.


VI Uputstvo o načinu preuzimanja prijavnih obrazaca i načinu popunjavanja

Obrasci (prilozi 1, 2 i 3) mogu se preuzeti na veb portalu Ministarstva.
Dodatne informacije se mogu dobiti na 051/338-539.


VII Način, mjesto i vrijeme prijave na konkurs

Prijave na konkurs se primaju do 31.08.2021. godine.

Potrebnu konkursnu dokumentaciju slati poštom na adresu:
Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka, sa obaveznom naznakom „Prijava na konkurs - inovatorstvo“. Uz prijavu na konkurs podnosilac prijave je obavezan dostaviti kompletnu prijavu i u elektronskoj formi.

Prijave se takođe mogu dostaviti i direktno na centralni protokol Vlade Republike Srpske (Administrativni centar Vlade Republike Srpske, lamela A, prizemlje).


VIII Mjesto i način objavljivanja rezultata konkursa

Ministarstvo će objaviti listu vrednovanja i rangiranja prijava na svojoj internet stranici.


IX Napomena o statusu nepotpunih i neblagovremenih prijava

Neispravne, nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u obzir pri sprovođenju izbora inovatorskih radova i organizacija inovatora za sufinansiranje. Prijave koje nisu izabrane u izbornom postupku, sa kompletnom konkursnom dokumentacijom, po zahtjevu vraćaju se podnosiocima.


PRILOZI: