Održan 7. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Tehnološke inovacije - generator privrednog razvoja" PDF Štampa El. pošta
nedelja, 26 jul 2020 08:48
Na 7. naučno-stručnom skupu sa međunarodnim učešćem „TEHNOLOŠKE INOVACIJE – GENERATOR PRIVREDNOG RAZVOJA“, održanom 12.novembra 2020. godine u Banja Luci korištenjem onlajn platforme, od 30 prijavljenih predstavljeno je 11 radova. Radovi će biti objavljeni u zborniku radova a učesnicima će biti dodijeljeni certifikati.

Savez inovatora Republike Srpske, Privredna komora Republike Srpske i Republička razvojna agencija Republike Srpske organizovali su 7. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „TEHNOLOŠKE INOVACIJE – GENERATOR PRIVREDNOG RAZVOJA“ koji je održan pomoću onlajn platforme 12. novembra 2020. godine u Privrednoj komori RS, Banja Luka.

Pokrovitelj naučno-stručnog skupa bilo je Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske.

Učesnike su pozdravili su Pero Ćorić, direktor Privredne komore RS - domaćin skupa, Milovan Bajić, predsjednik Saveza inovatora RS - Organizator skupa, i Goran Bjelovuk, pomoćnik ministra za naučnotehnološki razvoj – pokrovitelj skupa.

U ime Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske prisutne je pozdravio Goran Bjelovuk. pomoćnik ministra za naučnotehnološki razvoj, ističući da Ministarstvo na ovaj način još jednom pruža punu podršku ovom značajnom skupu, navodeći sljedeće:

..."Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske je od samog početka prepoznalo značaj ovog naučnog skupa i u isto vrijeme se prihvatilo pokroviteljstva ovog važnog događaja. Naravno zajednički cilj nam je da i u budućnosti ovaj skup bude sve uspješniji. Sa sve više učesnika i sa sve većim kvalitetom prezentovanih radova.

Veoma bitno je da se održava kontinuitet događaja i da ni ova globalna krizna situacija prouzrokovana pandemijom COVID-19 nije prekinula tradiciju održavanja, nego je samo inicirala promjene u organizaciji na taj način da će se po prvi put održati online prezentacije radova.

Imperativ inovativnog pristupa poslovanju i rješavanju problema prisutan je u svim segmentima društva i života, a nema sumnje da će važnost inovacija u budućnosti biti još veća. Zato je neophodno paralelno podsticati inovativnost na dva načina: prvo razvijanjem svijesti o ulozi koju inovativnost ima za ekonomski rast, i u isto vrijeme stvaranjem okruženja pogodnog za razvoj i povezivanje ideja.

U preduzećima u Republici Srpskoj svakako postoji svijest o tome koliko je važno inovativno poslovanje, ali svjesni smo da su nedostatak sredstava, kao i ljudski resursi koji bi bili angažovani na inoviranju procesa, proizvoda i usluga ograničavajući faktori. Pored toga, nedostatak za inovativne aktivnosti firmi je i nedovoljan apsorpcioni kapacitet privrede i zato je za razvoj inovatorstva neizmjerno važno prije svega jačanje saradnje između akademske zajednice i privrede, odnosno realizacije većeg broja inovativnih projekata na univerzitetima.

Potrebno je iskoristiti i prednosti tzv. industrije 4.0 zasnovane na optimizaciji upravljanja svim procesima koji dovode do uštede resursa: ljudskih kapaciteta, sirovina, vremena… Evropska unija do 2030. godine planira da uloži oko 350 milijardi evra u razvoj industrije 4.0, čija podloga su strateški usmjerena istraživanja iz kojih proističu primjenljiva znanja.

Podsjetio bih još ovom prilikom da su strateški ciljevi u oblasti naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske utvrđeni Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske za period 2017-2021. godine. Naša vizija je da nauka u 2021. godini bude zasnovana na institucionalnom okviru koji podstiče izvrsnost, nacionalnu i međunarodnu vidljivost u nauci i inovativnosti sa NI rezultatima koji značajno doprinose ekonomskom razvoju, konkurentnosti privrede i razvoju društva u cjelini.

Vlada RS je posvećena naučnotehnološkom razvoju kao preduslovu za razvoj savremenog društva u 21. vijeku. Moram naglasiti da MNRVOID, i u ovim teškim uslovima obezbijedilo budžet za podsticanje:
 • pronalazaštva,
 • inovacija, i
 • zaštite intelektualnog vlasništva.

Upravo je u toku realizacija Konkursa kojim se ostvaruje podrška:
 • udruženjima inovatora, prvenstveno Savezu inovatora RS, kao nosiocu aktivnosti u oblasti inovatorstva u Republici Srpskoj,
 • inovatorima pojedincima
 • za tradicionalno takmičenje za Najbolju tehnološku inovaciju (14. put)

Ovo je na neki način specifičan naučni skup, odnosno naučno-stručni skup, na kojem se ne prezentuju isključivo naučni radovi. Ovaj skup stvara pretpostavke za ostvarivanje kontakata između akademske zajednice, kao nosioca NI rada, privrede i inovatora. Na taj način se razmjenom saznanja, informacija i iskustava stvaraju preduslovi za ostvarivanje primjene svih pozitivnih rješenja u privredi RS, kao i u drugim zemljama. U suštini, cilj svake tehnološke inovacije je, u krajnjem slučaju, komercijalizacija proizvoda ili usluge i uspjeh na tržištu. Inovacija je temelj konkurentnosti. A to za sobom povlači otvaranje novih radnih mjesta, povećan izvoz, veće plate... odnosno PRIVREDNI RAZVOJ. Zbog toga vas molim da uložite dodatne napore na jačanju primjene inovacija u privredi, a posebno u praktičnoj primjeni vaših NI saznanja.

Još jednom, želim vam uspješan rad i svako dobro!"

Cilj naučno–stručnog skupa bio je da okupi eksperte (inovatore, n. istraživače) i druge kompetentne ličnosti iz institucija, privrede i organizacija, radi razmjene saznanja, iskustava i stavova u primjeni inovacija, da se razmjene iskustva iz razvoja nacionalnih inovacionih sistema susjednih zemalja i dr.zemalja, te konačno sagledati mogućnosti primjene pozitivnih rješenja u Republici Srpskoj i BiH, te iste predložiti nadležnim institucijama.

Za skup je prijavljeno 30 radova i to iz sljedećih tematskih oblasti:
 • 1. Tehnološke inovacije i ekologija: 6
 • 2. Ekonomski efekti inovacija: 6
 • 3. Obrazovanje i tehnološke inovacije: 5
 • 4. Zaštita intelektualne svojine: 4
 • 5. Inovacije u marketingu i dizajnu: 3
 • 6. Inovacije u informativnim tehnologijama: 3
 • 7. Infrastruktura za podršku inovatorstva: 2
 • 8. Inovacije u uslugama : 1


Održan 7. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem 'Tehnološke inovacije - generator privrednog razvoja' Održan 7. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem 'Tehnološke inovacije - generator privrednog razvoja' Održan 7. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem 'Tehnološke inovacije - generator privrednog razvoja' Održan 7. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem 'Tehnološke inovacije - generator privrednog razvoja' Održan 7. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem 'Tehnološke inovacije - generator privrednog razvoja' Održan 7. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem 'Tehnološke inovacije - generator privrednog razvoja'

Održan 7. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem 'Tehnološke inovacije - generator privrednog razvoja'