Конкурс за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској за 2017. годину PDF Print E-mail
Saturday, 09 September 2017 23:45

На основу члана 106. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју (“Службени гласник Републике Српске“ број 6/12 и 33/14) и члана 5. Правилника о поступку и мјерилима за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске“, број 59/15), Министарство науке и технологије расписује

К О Н К У Р С
за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској за 2017. годину

I Предмет конкурса
Финансијска подршка иноваторству у Републици Српској обухвата:
 • средства за материјалну помоћ Савезу иноватора Републике Српске, удружењима иноватора и другим организацијама које су у вези са иноваторством,
 • средства за стимулацију појединачног рада иноватора или групе иноватора.


II Услови за учествовање на конкурсу
Учесници на конкурсу за финансијску подршку иноваторству могу бити иноватори и организације иноватора које су уписане у Регистар правних и физичких лица која се баве развојем технологија, а који се води у Министарству науке и технологије.

Изузетно, учесници на конкурсу могу бити и иноватори који нису уписани у Регистар ако се први пут пријављују на конкурс за финансијску подршку иноваторима и ако испуњавају и друге услове прописане Правилником о поступку и мјерилима за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској (у даљем тексту: Правилник).


III Критеријуми за избор
Критеријуми за избор и вредновање пријава за финансијску подршку организацијама иноватора (члан 10. Правилника)
 1. Начин на који су активности организације иноватора укључене или повезане са стратегијом у области научног и технолошког развоја и на који начин доприносе њеној реализацији,
 2. Ефекти које ће планиране активности имати за заједницу
 3. Број људи који ће имати користи од планираних активности и на који начин (ново запошљавање, стручно усавршавање, број ангажованих лица која су активно укључени у реализацију програмских циљева организације и слично),
 4. Буџет пројекта - реалан и усклађен са активностима и
 5. Остваривост планираних резултата и мјерљивост индикатора у планираном буџету.
Општи критеријуми за вредновање иноваторских радова (члан 16. Правилника)
 1. Ефекти које ће иноваторски рад имати за заједницу (услуга, јавно добро или друга трајна корист која ће настати развојем иноваторског рада, усмјереност активности на циљне групе и слично) и
 2. Буџет пројекта- реалан и усклађен са активностима.
Посебни критеријуми за вредновање иноваторских радова (члан 16. Правилника)
 1. Инвентивност и могућа тржишна компетентност иноваторског рада,
 2. Тржишни статус иноваторског рада,
 3. Фаза развоја иноваторског рада и
 4. Документована признања на смотрама иноваторства међународног карактера.
Елиминаторни критеријуми (члан 5. Правилника)
 1. Пријава није достављена у року,
 2. Достављена непотпуна или нетачна документација назначена у конкурсу,
 3. Није оправдан утрошак средстава за ранији извјештајни период или за подршку појединачног иноваторског рада (није достављен финансијски и наративни извјештај о провођењу активности).

IV Списак потребне документације која се прилаже уз пријаву
Списак потребне документације која се прилаже уз пријаву
 1. Попуњен Пријавни образац за суфинансирање пројеката из средстава гранта (прилог 1)
 2. Попуњен Образац пројектног приједлога (прилог 2), са доказима (копијама докумената) којима се потврђују одређене ставке наведене у овом обрасцу
 3. Попуњен Образац за буџет (прилог 3)

V Финансијска средстава планирана за суфинансирање по категоријама
У складу са финансијским планом Ресора технологије за 2017. годину, планиранa средства за суфинансирање иноваторства износе 65.000,00 КМ, од чега за:
 • организације иноватора: 40.000,00 KM
 • иноваторе: 25.000,00 КМ
Министарство задржава право да измијени предвиђену висину средстава за ову намјену у складу са расположивим средствима Министарства науке и технологије у текућој години, као и предвиђину висину средстава за категорије а) и б) из тачке I Конкурса.


VI Упутство о начину преузимања пријавних образаца и начину попуњавања
Обрасци (прилози 1, 2 и 3) могу се преузети на веб порталу Министарства науке и технологије, као и у Министарству науке и технологије, Административни центар Владе Републике Српске, ламела Б, 3. спрат, канцеларија бр. 17. Додатне информације се могу добити на 051/338-727.


VII Начин, мјесто и вријеме пријаве на конкурс
Пријаве на конкурс се примају до 16.09.2017. године.

Потребну конкурсну документацију слати поштом на адресу: Министарство науке и технологије, Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, са обавезном назнаком „Пријава на конкурс - иноваторство“. Уз пријаву на конкурс подносилац пријаве је обавезан доставити комплетну пријаву и у електронској форми, на CD-у.

Пријаве се такође могу доставити и директно на централни протокол Владе Републике Српске (Административни центар Владе Републике Српске, ламела А, приземље).


VIII Мјесто и начин објављивања резултата конкурса
Министарство ће објавити листу вредновања и рангирања пријава на својој интернет страници.


IX Напомена о статусу непотпуних и неблаговремених пријава
Неисправне, непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у обзир при спровођењу избора иноваторских радова и организација иноватора за суфинансирање. Пријаве које нису изабране у изборном поступку, са комплетном конкурсном документацијом, по захтјеву враћају се подносиоцима.


Министарство науке и технологије
Републике Српске