Konstrukciono rješenje izmjenjivača toplote sa zavojnim cijevima PDF Štampa El. pošta
Apstrakt: U toku dugogodišnje proizvodnje cijevnih izmjenjivača toplote, uočeni su problemi vezani za konstrukciju, tehnologiju izrade, eksploataciju i održavanje, a vršena je i analiza njihovih toplotnih mogućnosti. Koristeći se teoretskim osnovama prelaza toplote i iskustvenim pokazateljima, urađeno je novo rješenje izmjenjivača toplote, predstavljeno u ovom radu. U ovom konstrukcionom rješenju izmjenjivača, koji se sastoji iz dva ili više koncentričnih slojeva zavojno savijenih bakarnih cijevi, otklonjene su slabosti prethodnih rješenja prisutnih u primjeni i dobijen je izmjenjivač znatno boljih termoenergetskih karakteristika.

Ključne riječi: izmjenjivač toplote, zavojno savijeni cijevni snop, termoenergetske karakteristike

Autori: Dr Mirko Dobrnjac, dipl. inž. maš., dr Milosav Đurđević, dipl. inž. maš, Sanja Dobrnjac, dipl.inž. tehn., Mašinski fakultet u Banjoj Luci – "Projekt" a.d. Banja Luka